Kosten / tarieven

Vanaf 1 januari t/m 31 december 2021

De tarieven zijn gebaseerd op de geboden zorg, de kwaliteit, de service en het eventuele maatwerk dat er wordt geleverd. En daarmee staan de prijzen gehanteerd in deze praktijk in verhouding met de kwaliteit van de geleverde zorg. Wint u altijd voorafgaand aan de behandeling informatie in over uw vergoedingen bij uw zorgverzekeraar.

Een leven lang een gezond gebit voor ú en uw gezin.

Let op: gemaakte afspraken dienen 24 uur van tevoren te worden geannuleerd, anders kunnen er kosten in rekening gebracht worden voor de gereserveerde tijd.

Tarievenlijst geldt t/m 31 december 2021 en is een extract uit de tariefbeschikking tandheelkundige zorg 2020. 

Tarief beschikking mondzorg 2021 t.b.v. de mondhygiënist.


I

Consultatie en Diagnostiek (C)

Tarief

a.

Diagnostisch onderzoek

De verrichtingen in dit hoofdstuk (C11 en C13) zijn inclusief:

 • het meten en vastleggen van de DPSI-score;

 • het geven van voorlichting, aanwijzingen en adviezen over preventief gedrag en/of preventieve maatregelen, voor zover deze niet meer dan vijf minuten in beslag nemen;

 • het uitvoeren van binnen de verrichtingenlijst niet anders te declareren kleine verrichting(en);

 • het verwijzen naar een andere zorgverlener.

C11 en C13 kunnen niet in rekening worden gebracht in het kader van consulten orthodontie. Hiervoor

dienen de prestaties en tarieven uit de Prestatie- en tariefbeschikking orthodontische zorgVolgend resultaat in rekening te worden gebracht.

C11

Periodieke controle

Ook te berekenen bij intakeconsult van asielzoekers (uitsluitend voor RMA-verzekerden in de Centrale Opvang).

€ 22,91

C13

Probleemgericht consult

Uitsluitend te berekenen:

 • indien het consult plaatsvindt op initiatief van de patiënt naar aanleiding van een klacht of vraag;

 • als vervolgconsult naar aanleiding van een eerdere vraag of probleem niet zijnde een periodieke controle.

In dezelfde zitting mag geen andere declarabele verrichting plaatsvinden, met uitzondering van röntgenonderzoek, verdoving en/of de toeslagen voor mondzorg aan huis en avond-, weekend- en nachtbehandeling (C80, C85, C86, C87).

€ 22,91

C91

Pocketregistratie

 • Het exploratief sonderen van de pocketdiepte rondom alle aanwezige tanden en kiezen;

 • Het vastleggen van de pockets dieper dan 3 mm;

 • Het vastleggen van de locaties met bloedingsneiging na sonderen.

€ 36,18

C92

Parodontiumregistratie

Pocketregistratie (zie C91) met tevens:

 • meting van sondeerdiepte en/of aanhechtingsverlies en vastleggen van gegevens;

 • het vastleggen van de beweeglijkheid (mobiliteit) van de tanden en kiezen;

 • het vastleggen van de doorgankelijkheid van de wortelsplitsingen (furcaties);

 • het bespreken van de gezondheid van het tandvlees met de patiënt.

€ 72,35

b.

Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen

Voor uitgebreid functie-onderzoek kaakgewricht zie hoofdstuk IX.

Voor uitgebreid tandvleesonderzoek zie hoofdstuk XII.

Voor uitgebreid onderzoek implantologie zie hoofdstuk XIII.

C22

Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen

De aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen is uitsluitend in rekening te brengen als er na het stellen van routinevragen nog meer medische informatie nodig is over een patiënt. Inclusief bespreking met de patiënt en zo nodig overleg met zorgaanbieder zijnde huisarts of specialist.

€ 22,91

C28

Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen, vastleggen en verstrekken van behandelplan aan de patiënt

Onderzoek en vervolgens het opstellen en bespreken van het behandelplan met de patiënt.

Inclusief:

 • het consult;

 • het afnemen van eventuele vragenlijst(en);

 • bespreken van de behandelmogelijkheden tijdens het consult;

 • het opstellen van het behandelplan;

 • en het maken van de bijbehorende begroting(en).

Exclusief:

 • röntgen-, microbieel of enzymatisch onderzoek.


In sommige gevallen is het mogelijk dat later aanvullend onderzoek nodig is op specifieke deelgebieden, zoals tandvlees, kaak- en kauwstelsel of implantologie.

Niet te berekenen in combinatie met C11 of C13 in dezelfde zitting. Voor second opinion in het kader van orthodontie geldt een afwijkende tariefcode (zie Prestatie- en tariefbeschikking orthodontische zorgVolgend resultaat).

€ 108,53

C29*

Studiemodellen

Afdruk van boven- en onderkaak. Deze prestatie kan gedeclareerd worden:

- voor het maken van studiemodellen t.b.v. het behandelplan;

- voor het nemen van (digitale) afdrukken voor een gebitsmodel om de progressie van slijtage nu of in de toekomst te kunnen vergelijken;

- voor het maken van een gebitsmodel voor het (tijdelijk) overbrengen van de vorm van geplande vullingen of kronen in de mond op nog onbehandelde tanden en kiezen (mock- up).

€ 30,15

C65

Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak

Per kaak in rekening te brengen.

€ 60,29

c.

Toeslagen en diversen

De codes C80 tot en met C87 kunnen enkel als toeslag worden gedeclareerd in combinatie met (een) andere prestatie(s).

C80

Mondzorg aan huis

Exclusief vervoer.

€ 18,09


C85

Weekendbehandeling

Van zaterdag 00.00 uur tot zondag 24.00 uur. Niet in rekening te brengen bij reguliere (niet-incidentele) praktijkwerk tijden. Tevens bedoeld voor algemeen erkende feestdagen of gelijkgestelde dagen in de zin van de Algemene Termijnenwet. Kan ook in combinatie met C86 of C87 worden gedeclareerd.

€ 22,91

C86

Avondbehandeling

Tussen 18.00 en 24.00 uur. Niet in rekening te brengen bij reguliere (niet incidentele) praktijkwerktijden. Kan ook in combinatie met C85 worden gedeclareerd.

€ 22,91

C87

Nachtbehandeling

Tussen 24.00 en 07.00 uur. Kan ook in combinatie met C85 worden gedeclareerd.

€ 22,91

II

Maken en/of beoordelen foto's (X)

X10

Maken en beoordelen kleine röntgenfoto

Per opname.

€ 16,88

X11

Beoordelen kleine röntgenfoto

Kan niet door dezelfde mondzorgaanbieder (praktijk) als X10 in rekening worden gebracht.

€ 12,66


III

Preventieve mondzorg (M)

M01

Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten

Het geven van voorlichting of instructie, toegesneden op de desbetreffende patiënt. Voorbeelden hiervan zijn:

 • het kleuren van de plaque;

 • het vastleggen van de plaquescore;

 • het geven van voedingsadviezen;

 • het afnemen van een voedingsanamnese;

 • het geven van voorlichting over het afleren van (een) negatieve gewoonte(s);

 • vastleggen en analyseren van QLF-opnamen in combinatie met het bespreken hiervan met de patiënt of diens ouder(s)/verzorgers(s).

De prestatie wordt uitsluitend naar evenredigheid van de werkelijke (directe) behandeltijd voor deze prestatie in tijdseenheden van vijf minuten gedeclareerd. Dit betekent dat de behandeltijd dient te worden afgerond naar het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf minuten. Deze prestatie kan in combinatie met C11 worden gedeclareerd, mits de preventieve voorlichting/ instructie meer dan vijf minuten in beslag heeft genomen.

€ 13,52

M02

Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten

De prestatie omvat:

 • het (opnieuw) kleuren van plaque;

 • het (opnieuw) vastleggen van de plaquescore;

 • het bijsturen van de (begeleiders van) de patiënt in eerdere instructies.

De prestatie wordt uitsluitend naar evenredigheid van de werkelijke behandeltijd voor deze prestatie in tijdseenheden van vijf minuten gedeclareerd. Dit betekent dat de behandeltijd dient te worden afgerond naar het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf minuten.

€ 13,52

M03

Gebitsreiniging, per vijf minuten

De prestatie omvat:

 • het verwijderen van plaque of tandsteen;

 • het polijsten van tanden, kiezen, implantaten of de prothese.

De prestatie wordt uitsluitend naar evenredigheid van de werkelijke behandeltijd voor deze prestatie in tijdseenheden van vijf minuten gedeclareerd. Dit betekent dat de behandeltijd dient te worden afgerond naar het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf minuten.

€ 13,52

M05

Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit

De prestatie omvat:

 • het beslijpen of toegankelijk maken (slicen) van het gaatje in een element (caviteit);

 • het behandelen van het carieuze dentine (tandbeen) met cariësconserverende middelen;

 • het aanbrengen van een beschermlaag;

 • het fluorideren van het melkelement;

 • het vastleggen en monitoren van de cariëslaesie.

Deze prestatie is bedoeld als preventieve maatregel, ter voorkoming van verdere voortschrijding van het carieuze proces (gaatje). Deze prestatie is inclusief de communicatie met of voorlichting van de ouders/verzorgers.

Hiertoe worden gerekend Non-Restorative Cavity Treatment (NRCT, zie richtlijn mondzorg jeugd) en Ultra Conservative Treatment (UCT, hierbij wordt gebruik gemaakt van handinstrumenten om een cariëslaesie te openen).

€ 27,13

M32 */**

Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek

Deze prestatie omvat:

 • het nemen van een eenvoudig plaque- of speekselmonster;

 • het interpreteren van de bacteriologische of enzymatische gegevens.

Deze prestatie mag alleen in rekening worden gebracht als de test in de praktijk in aanwezigheid van de patiënt wordt uitgevoerd.

€ 18,09

M30

Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament

Per element. Behandeling van gevoelige tandhalzen of het preventief toedienen van een medicament zoals fluoride- of chloor-hexidineproducten/preparaten.

Bedoeld voor het behandelen van maximaal 5 elementen met fluoride of chloor-hexidine. Indien er meer dan 5 elementen met fluoride of chloor-hexidine worden behandeld, is M40 aangewezen. Deze prestatie is niet bedoeld voor het gebruik van cariësdetector, retractiekoord/gel, of bloeding stelpende materialen.

€ 6,03

M40

Fluoridebehandeling

Per kaak. Inclusief polijsten. Ook bedoeld voor het behandelen van meer dan 5 elementen met fluoride of chloor-hexidine. Indien er 5 elementen of minder dan 5 elementen met fluoride of chloor-hexidine worden behandeld, is M30 aangewezen.

€ 15,07

M61*

Mondbeschermer

Afdrukken en plaatsing. Inclusief een eventueel benodigde afdruk van de onderkaak t.b.v. occlusiefixatie. Hieronder vallen ook (individueel) aangemeten mondbeschermers ten behoeve van sportactiviteiten.

€ 27,13

M80*

Behandeling van witte vlekken, eerste element

Per element. Behandeling van fluorose of cariogene plekjes met behulp van micro invasieve infiltratievloeistof. Inclusief etsen en afwerking.

Materiaalkosten voor de invasieve vloeistof kunnen als materiaal- en techniekkosten apart in rekening worden gebracht.

€ 52,45

M81*

Behandeling van witte vlekken, volgend element

Per element. Behandeling van fluorose of cariogene plekjes met behulp van micro invasieve infiltratievloeistof. Inclusief etsen en afwerking.

Materiaalkosten voor de invasieve vloeistof kunnen als materiaal- en techniekkosten apart in rekening worden gebracht.

€ 28,94

IV

Verdoving (A)

A10

Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving

Niet in rekening te brengen bij chirurgische verrichtingen (Hoofdstuk X, H-codes).

Geleidings- en/of infiltratieverdoving wordt in de onderkaak per blok gedeclareerd. In de bovenkaak wordt per twee naast elkaar liggende elementen gedeclareerd, waarbij de mediaanlijn als scheiding optreedt. In de onderkaak (front) wordt per twee naast elkaar liggende elementen gedeclareerd (cuspidaat - cuspidaat).

Intraligamentaire, intraossale of intrapulpaire verdoving is per element declarabel.

€ 15,07

A15

Oppervlakte verdoving

Alleen in rekening te brengen indien niet gevolgd door A10.

€ 7,84


VI

Vullingen (V)

V71

Eénvlaksvulling amalgaam

Inclusief eventuele onderlaag en afwerking.

€ 25,32

V72

Tweevlaksvulling amalgaam

Inclusief eventuele onderlaag en afwerking.

€ 40,40

V73

Drievlaksvulling amalgaam

Inclusief eventuele onderlaag en afwerking.

€ 52,45

V74

Meervlaksvulling amalgaam

Vulling waarbij ten minste één knobbel in de restauratie is opgenomen en drie of meer vlakken zijn betrokken. Inclusief eventuele onderlaag.

€ 73,56

V81

Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

Inclusief etsen en/of onderlaag en afwerking.

€ 37,38

V82

Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

Inclusief etsen en/of onderlaag en afwerking.

€ 52,45

V83

Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

Inclusief etsen en/of onderlaag en afwerking.

€ 64,51

V84

Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer

Vulling waarbij ten minste één knobbel in de restauratie is opgenomen en drie of meer vlakken zijn betrokken. Inclusief etsen en/of onderlaag en afwerking.

€ 85,61

V91

Eénvlaksvulling composiet

Inclusief etsen en/of onderlaag en afwerking.

€ 48,23

V92

Tweevlaksvulling composiet

Inclusief etsen en/of onderlaag en afwerking.

€ 63,31

V93

Drievlaksvulling composiet

Hieronder valt ook de hoekopbouw (klasse IV) in front. Inclusief etsen en/of onderlaag en afwerking.

€ 75,37

V94

Meervlaksvulling composiet

Vulling waarbij ten minste één knobbel in de restauratie is opgenomen en drie of meer vlakken zijn betrokken. Inclusief etsen en/of onderlaag en afwerking.

€ 96,47

V15

Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing)

Directe labiale veneering: veneering van het labiale vlak door middel van composiet of confectie kunststofschildje in één zitting, inclusief etsen (voor indirecte labiale veneering, zie R78 en R79).

€ 72,35

V30

Fissuurlak eerste element (sealen)

Aanbrengen fissuurlak op element ter voorkoming van cariës.

Inclusief etsen.

€ 27,13

V35

Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen)

Aanbrengen fissuurlak op volgend element ter voorkoming van cariës. In dezelfde zitting als V30. Inclusief etsen.

€ 15,07

V40

Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen

Per element. Polijsten van amalgaam vullingen slechts in rekening te brengen bij nog niet eerder gepolijste vullingen.

€ 6,03

V50

Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje

Ongeacht het aantal elementen per aangebrachte cofferdam (lapje).

€ 12,06

XII

Tandvleesbehandelingen (T)

De verrichtingen en tarieven uit hoofdstuk XII (tandvleesbehandelingen) zijn exclusief:

 • röntgenologische verrichtingen (hoofdstuk II - Maken en/of beoordelen foto's);

 • de kostprijs van materialen ten behoeve van toepassing van regeneratietechnieken;

 • de kostprijs van specifiek laboratoriumonderzoek ten behoeve van bacteriologische testen.

De tarieven zijn inclusief instructie/voorlichting mondhygiëne.

a.

Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen

Prestaties en tarieven voor verrichtingen bij patiënten met parodontale aandoeningen (PPS score 2 of 3).

Naast de verrichtingencodes uit onderdeel A kunnen in dezelfde zitting de codes C11, C13, C22, C28 en M40 niet in rekening worden gebracht. Uitzondering hierop is C11 in combinatie met T042, T043 of T044 indien de nazorg wordt geboden door een andere zorgverlener en de consument het traject uit de 'Richtlijn Parodontale Screening, Diagnostiek en Behandeling in de Algemene Praktijk' in deze praktijk heeft doorlopen.

Tevens kunnen naast de codes T021, T022, T042 tot en met T044 en T070 tot en met T076, in dezelfde zitting de codes M01, M02, M03 niet worden berekend. Er is zodanige overlap dat deze prestaties redelijkerwijs niet in combinatie met elkaar gedeclareerd kunnen worden.

Voor het verrichten van de zorgVolgend resultaat onder onderdeel A moet worden voldaan aan de 'Richtlijn Parodontale Screening, Diagnostiek en Behandeling in de Algemene Praktijk'.

T012

Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus

Ongeacht het aantal zittingen. In het maximumtarief voor parodontaal onderzoek is begrepen:

 • het verstrekken van algemene informatie aan de patiënt;

 • alsmede het bespreken van het belang van mondhygiënische zelfzorg; en

 • het zo nodig overleg voeren met of verwijzen naar een zorgaanbieder zijnde tandarts, mondhygiënist, tandprotheticus, huisarts, specialist of instelling voor bijzondere tandheelkunde.

€ 174,85

T021

Grondig reinigen wortel, complex

Reiniging element, exclusief verdoving.

Van toepassing voor behandeling van een éénwortelig element met pockets van ≥8 mm of een meerwortelig element met pockets van ≥ 6 mm.

Uitsluitend te berekenen indien volgend op T012 of volgend op T032 wanneer door recidief her-initiële behandeling geïndiceerd is.

€ 32,56

T022

Grondig reinigen wortel, standaard

Reiniging element, exclusief verdoving.

Van toepassing voor behandeling van een éénwortelig element met pockets van 4-7 mm of een meerwortelig element met pockets van 4-5 mm.

Uitsluitend te berekenen, indien volgend op T012 of volgend op T032 wanneer door recidief her-initiële behandeling geïndiceerd is.

€ 24,12

T032

Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus

Toe te passen bij evaluatie na initiële behandeling/chirurgie of als periodiek herbeoordelingsonderzoek. Ongeacht het aantal zittingen.

€ 108,53

T033

Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling

In het maximumtarief van T033 is begrepen het vaststellen van het parodontaal vervolgtraject en het bespreken daarvan met de patiënt.

Bij periodiek herbeoordelingsonderzoek alleen te declareren bij het bespreken van een nieuw of aangepast behandelplan.

Uitsluitend in combinatie met T032.

€ 66,32

T042

Consult parodontale nazorg

Van toepassing als nazorg na evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus (T032).

Is tevens te berekenen als tussentijdse controle na de initiële behandeling (T021, T022) en vóór de evaluatie van de initiële behandeling/chirurgie (T032).

€ 91,64

T043

Uitgebreid consult parodontale nazorg

Van toepassing als nazorg na evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus (T032).

Is tevens te berekenen als tussentijdse controle na de initiële behandeling (T021, T022) en vóór de evaluatie van de initiële behandeling/chirurgie (T032).

Bij het uitgebreid consult is (bijvoorbeeld door een ontoereikende mondhygiëne) een aantal te behandelen subgingivale pockets van 5mm of dieper (zonder complicerende factoren) vatbaar voor parodontale ontstekingen, waardoor op meerdere items van de voorlichting en/of het klinisch handelen een zwaardere nadruk moet worden gelegd.

Onder complicerende factoren wordt verstaan: Meerwortelig element, Furcatie defect, Angulair defect (röntgenologisch) en/of Infrabony defect (röntgenologisch).

€ 121,79

T044

Complex consult parodontale nazorg

Van toepassing als nazorg na evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus (T032).

Is tevens te berekenen als tussentijdse controle na de initiële behandeling (T021, T022) en vóór de evaluatie van de initiële behandeling/chirurgie (T032).

Een complex consult nazorg is gelijk aan een uitgebreid consult paradontale nazorg (T043) met dien verstande dat door aanwezigheid van complicerende factoren de moeilijkheidsgraad op meerdere items van de voorlichting en/of het klinisch handelen een nog zwaardere nadruk moet worden gelegd.

Onder complicerende factoren wordt verstaan: Meerwortelig element, Furcatie defect, Angulair defect (röntgenologisch) en/of Infrabony defect (röntgenologisch).

€ 162,19

Diversen

T161 **

Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling

Het afnemen van een gelokaliseerde parostatus en het nemen van minimaal drie plaquemonsters, inclusief bespreking van de bacteriologische gegevens met de patiënt. Niet in combinatie met M32 in rekening te brengen.

€ 42,20

T162

Behandeling tandvleesabces

Onderzoek, verdoving en rootplanen, inclusief instructie/ voorlichting mondhygiëne en mondhygiëne vervangende maatregelen.

€ 81,39

T163*

Toepassing lokaal medicament

Per zitting éénmaal te declareren, ongeacht het aantal elementen. De medicamenten kunnen als materiaal- en techniekkosten apart in rekening worden gebracht.

€ 65,12

T164*

(Draad)Spalk

Het spalken van parodontaal aangedane mobiele elementen. Te declareren per verbinding, inclusief etsen.

Deze prestatie mag niet in rekening worden gebracht ten behoeve van het herstel en plaatsen van orthodontische retentieapparatuur, hiervoor zijn de F-codes uit de Prestatie- en tariefbeschikking orthodontische zorg aangewezen.

€ 24,12

T165

Uitgebreide voedingsanalyse

Op basis van een door de patiënt bijgehouden schriftelijk verslag over zijn eetgewoonten inclusief bespreking daarvan. Enkel te declareren als onderdeel van de parodontale behandeling.

€ 60,29

U05*

Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten

Dit tijdtarief betreft de behandeling in het kader van de mondzorg van bijzondere zorggroepen, bijvoorbeeld met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap of extreem angstige patiënten waarbij de behandelingsduur langer is dan doorgaans bij reguliere patiënten het geval is. Dit tijdtarief betreft ook die verzekerden die volgens het Besluit zorgverzekering in aanmerking komen voor hulp in het kader van artikel

2.7 Bz lid 1 sub b en sub c. Dit tijdtarief betreft een tarief per 1/12 deel stoeluur, met andere woorden per vijf minuten. Bij stoeluren gaat het om direct patiëntgebonden tijd.

€ 15,84De onderstaande codes zijn declaratiecodes. U kunt bij uw verzekering navragen in hoeverre u deze codes vergoed krijgt. In de meeste aanvullende pakketten wordt het rond de 75-80% vergoed tot een maximaal bedrag per jaar. Het is altijd belangrijk dat u zelf informeert naar deze vergoedingen, wij zijn niet per verzekering op de hoogte. Ook adviseren wij NIET een bepaalde verzekering omdat deze heel persoonlijk is.
Naast de codes vindt u de omschrijving van de behandeling. Daarachter staat het maximum bedrag dat is opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.
Voor de volledige tariefbeschikking verwijzen wij naar de website van de NZA .

U als patiënt staat centraal in deze praktijk, er zal altijd volledig de tijd voor ú worden genomen.